W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę

Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności świadczy usługi dla osób indywidualnych w zakresie uzyskania pozwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy szukających zatrudnienia w Polsce.

 

Pomagamy w zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do podjęcia legalnej pracy na terytorium Polski. W przypadku obywateli Ukrainy podstawą do ubiegania się o pracę jest tytuł do legalnego pobytu w Polsce (np. zezwolenie na pobyt czasowy, wiza – oprócz wizy turystycznej) oraz zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wypełnione i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Rejestracja oświadczenia jest bezpłatna. Uzyskanie oświadczenia od pracodawcy stanowi podstawę do podjęcia u niego zatrudnienia przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy.

 

Obywatele Ukrainy wspólnie z naszymi ekspertami kompletują potrzebne dokumenty i składają je we właściwym urzędzie.

 

Bez zezwolenia na pracę ani oświadczenia pracodawcy w Polsce mogą pracować cudzoziemcy, którzy:

  • Posiadają Kartę Polaka.
  • Posiadają zezwolenie na pobyt stały.
  • Posiadają zezwolenie na pobyt czasowy wydane w związku z podjęciem nauki na studiach stacjonarnych.