W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Pomoc w zalegalizowaniu pobytu w Polsce

Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności zapewnia kompleksową obsługę legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców.

 

Obywatele Ukrainy posiadający wizę krajową bądź wizę Schengen wydane przez polski konsulat (właściwy dla miejsca zamieszkania) mogą ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Nasi eksperci pomagają w wypełnieniu wniosku o udzielenie takiego zezwolenia oraz w skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Wniosek musi zostać złożony przed upływem ważności wizy. Wiza krajowa (oznaczona symbolem „D”) uprawnia do wjazdu i pobytu w Polsce przez okres od 91 dni do roku, natomiast wiza Schengen (oznaczona symbolem „C”) uprawnia do wjazdu i pobytu we wszystkich państwach strefy Schengen przez okres do 90 dni. Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest maksymalnie na 3 lata.

Podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy Ukraińców w Polsce może być:

  • Podjęcie lub kontynuacja nauki na terenie Polski.
  • Podjęcie lub kontynuacja pracy na terenie Polski.
  • Przebywanie z rodziną na terenie Polski.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.
  • Prowadzenie badań naukowych na terenie Polski.

 

Obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka bądź dokumenty, które są potwierdzeniem polskiego pochodzenia, świadczymy pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały.

 

Karta Polaka wydawana jest cudzoziemcom, którzy spełniają 3 warunki: wykażą swój związek z polskością (poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, a także znajomość oraz kultywowanie polskich zwyczajów oraz tradycji), mają polskie pochodzenie (poprzez przynajmniej jednego z rodziców bądź jednego z dziadków albo poprzez dwoje pradziadków), złożą pisemną deklarację przynależności do „Narodu Polskiego”. Nasi eksperci oferują pomoc w uzyskaniu Karty Polaka.